logo

گالری

ورودی باغ

ورودی باغ

ورودی باغ

ورودی باغ

ورودی باغ

ورودی باغ

ورودی باغ

ورودی باغ

ورودی باغ

کوچه منتهی به باغ

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی

فضای باغی در شب

فضای باغی

سفره خانه سنتی

فضای باغی

نمای بالای فضای باغی

منوی غذاها

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

sofre-aghd

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

sofre-aghd

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

تزئین سفره عقد

منوی غذاها

پذیرایی

منوی غذاها

پذیرایی

پذیرایی در سرای عروس

پذیرایی عصرانه

پذیرایی در سرای عروس

شمع آرایی

پذیرایی در سرای عروس

میز پذیرایی عصرانه

پذیرایی در سرای عروس

میز پذیرایی عصرانه

پذیرایی در سرای عروس

میز پذیرایی عصرانه

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از سلف سرویس

پذیرایی در سرای عروس

سرویس پذیرایی عروس و داماد

پذیرایی در سرای عروس

شام

پذیرایی در سرای عروس

عصرانه ویژه عروس و داماد

پذیرایی در سرای عروس

شام

پذیرایی در سرای عروس

شام

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از میز شام

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از میز شام

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از میز شام

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از میز شام

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از میز شام

پذیرایی در سرای عروس

دسرها

پذیرایی در سرای عروس

بوقلمون شکم پر

پذیرایی در سرای عروس

دسرها

پذیرایی در سرای عروس

دسرها

پذیرایی در سرای عروس

دسرها

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از سلف سرویس

پذیرایی در سرای عروس

پذیرایی عصرانه در فضای باغی

پذیرایی در سرای عروس

دسرها

پذیرایی در سرای عروس

دسرها

پذیرایی در سرای عروس

پذیرایی جشن تولد

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از غذاها

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از دسر ها

پذیرایی در سرای عروس

پذیرایی عصرانه در سالن خانم ها

پذیرایی در سرای عروس

نمایی از سلف سرویس

پذیرایی در سرای عروس

کیک عروس

سالن خانم ها

ورودی عروس و داماد

سالن خانم ها

میز پذیرایی عروس و داماد به همراه خانواده

سالن خانم ها

سالن پذیرایی خانم ها

سالن خانم ها

سالن پذیرایی خانم ها

سالن خانم ها

سالن پذیرایی خانم ها